Skip Navigation
 
uwaga Sklep nie aktywny, nie działa, Ceny z przed 4 lat, nie dzwonić!


§1 Postanowienia wstępne

1.Właścicielem sklepu internetowego Fajnemeble jest firma P.H.U. K&M Kamila Czapracka z siedzibą wykonywanej działalności przy ul. Jagiełły 9 w Gorzowie Wlkp. (kod 66-400)tel. 95/7205-505, NIP: 598-153-43-81, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Słubic w Słubicach pod numerem: 6995.

2.Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3.Korzystanie ze sklepu internetowego http://sklep.fajnemeble.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


§2 Składanie zamówień

1.Zamówienia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza na stronie http://sklep.fajnemeble.pl/ lub wysłanie email na adres info[at]fajnemeble.pl bądź przesłane faxem. Ze względów bezpieczeństwa nie przyjmujemy zamówień telefonicznych.

2.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

3.Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazane konto prośbę o potwierdzenie zamówienia, bądź pracownik potwierdza zamówienie telefonicznie. Potwierdzenia te oznaczają zawarcie umowy kupna - sprzedaży.

4.Do każdego zamówionego produktu dołączana jest faktura VAT/paragon oraz na życzenie klienta wydruk zamówienia.

5.Od chwili złożenia zamówienia do chwili wystawienia faktury VAT/paragonu, Klient ma prawo do anulowania, zmiany zamówienia lub zmiany danych koniecznych do wystawienia faktury VAT. Anulowanie lub zmiany zamówienia należy zgłosić na piśmie poprzez email lub listownie pod rygorem nieważności do 3 dni roboczych od dnia zamówienia

6.Sklep Fajnemeble zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Klienta dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.

§3 Termin realizacji

1.Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.

2.Czas realizacji liczony jest od dnia zaksięgowania płatności na koncie sklepu, chyba że zostało uzgodnione inaczej. Realizacja wynosi około 14 dni roboczych. Termin może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od sklepu.

3.Ostateczny czas realizacji zamówienia jest zależny od naszych stanów magazynowych bądź czasu realizacji producenta.

4.Fajnemeble zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od Fajnemeble niezależnych o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.


§4 Dostawa


1.Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.

2.Czas dostawy: do dwóch dni roboczych zgodnie z regulaminem firmy UPS

3.Klient odbierając przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia jej zgodności z zamówieniem. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu.


§5 Płatności

1. Przelew na konto bądź za uzgodnieniem odroczony temin płatności.

2. Płatnośc przy odbiorze. Odbiorca uiszcza należność kurierowi w momencie dostarczenia przesyłki. Opcja płatna dodatkowo-obwarowane jest to kosztami firmy spedycyjnej.

§6 Reklamacje

1.Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte minimum 2 letnią gwarancją producenta, chyba że opis określa inaczej.

2.W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół uszkodzenia.

3.Gwarancja obejmuje wady materiałowe, konstrukcyjne, mechanizmów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącz, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupujacego wynikających z niezgodności towaru z umową.

4.Do każdej przesyłki dołączona jest faktura VAT/paragon stanowiące jedyną podstawę do realizacji gwarancji. Wszystkie reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej(poczta, e-mai).

5.Przesyłkę należy przesłać na adres i koszt fimy fajnemeble.pl używając firmy kurierskiej UPS. W tym celu należy wezwać kuriera po odbiór wadliwego towaru z zaznaczeniem obciążenia kosztami odbiorcę. W przypadku niesłusznej reklamacji, koszta przesyłki pokrywa kupujący.

6.Naprawa w ramach gwarancji jest realizowana w miejscu producenta.

7.Czas realizacji reklamacji jest zależny tylko i wyłącznie od producent, nie przekraczający 14 dni.

§7 Zwroty

1.Klienci mają prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

2.Zwrot jest możliwy tylko w przypadku gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Dotyczy to również opakowania.

3.Klient musi odesłać na adres siedziby fajnemeble towar w takim stanie, jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z kserokopią faktury VAT/paragonu( dowodem zakupu) oraz wypełnionym formularzem odstapienie od umowy kupna (wysłany przez pracownika sklepu fajnemeble.pl po zgłoszeniu odstąpienia).
4.Zwrotu należy dokonać niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Koszt odesłania towaru pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi oraz ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.

5.W przypadku braku kserokopii faktury VAT/paragonu(dowodu zakupu) zwroty nie będą uznawane.

6.W przypadku uszkodzonego opakowania sklep zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztów nowego opakowania towaru.

7.W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół uszkodzenia.

8.W przypadku spełnienia powyższych wymagań pieniądze za zwrócony towar są zwracane przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe w terminie do 14 dni roboczych.


§8 Ochrona danych osobowych

W trosce o Państwa dane osobowe oraz w związku z naszymi wewnętrznymi procedurami wdrożonymi w związku ze zbliżającym się terminem obowiązywania RODO ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 ) zmieniliśmy regulamin naszego sklepu internetowego fajnemeble.pl tak, by dostosować go do nowych wymogów.

1.Złożenie zamówienia w sklepie fajnemeble.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez firmę P.H.U. K&M Kamila Czapracka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) i oświadczeniem o poinformowaniu, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, żądania dostępu do danych , ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


2.Dane osobowe podawane podczas dokonywania zakupów lub/i rejestracji są przechowywane w bazie danych firmy P.H.U. K&M Kamila Czpracka w Gorzowie Wlkp.
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma P.H.U. K&M Kamila Czapracka z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiełły 9 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Inspektorem Danych Osobowych u Administratora jest Ewa Dzięgielewska, e-mail: ewa@fajnemeble.pl.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

3.Firma P.H.U. K&M Kamila Czapracka nie sprzedaje, nie przekazuje i nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim. Nie ujawniamy żadnych informacji dotyczących Klientów innej osobie czy organizacji bez jego zgody, za wyjątkiem, gdy wymaga tego sytuacja kryzysowa lub odgórny nakaz prawny.

4.Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony www.fajnemeble.pl

5.Wszystkie dane są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby firmy P.H.U. K&M Kamila związane z realizacją zamówienia i obsługą klienta.

6.Jeśli skontaktujesz się z jednym z pracowników naszego Biura Obsługi Klienta, możemy poprosić Cię o takie informacje, jak Twoje nazwisko, adres i adres emailowy, tak abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje pytania lub komentarze.

7.W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

8.Sklep internetowy fajnemeble.pl działa wykorzystując najnowsze, sprawdzone rozwiązania technologiczne. W celu ochrony danych osobowych stosuje się zabiegi techniczne i organizacyjne stosowne do przewidywanych zagrożeń, uwzględniając zakres i cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw użytkowników.


§9 Postanowienia końcowe

1.Zdjęcia produktów i tapicerek mogą w nieznacznym stopniu różnić się od ich faktycznego wyglądu.

2.Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt P.H.U. K&M Kamila Czapracka (za pobraniem) nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

3.We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.